23-Október-2000

Talent a metódy, ktoré ho odhaľujú

PhDr. Ivan Frühwald
Pedagogicko-psychologická poradňa pri Školskej správe II, Banská Bystrica

Už od nepamäti sa ľudia v schopnostiach, výkonnosti či úspešnosti odlišovali. Stretávame sa však s rôznymi - aj diametrálne odlišnými - názormi, prečo je to tak. Definícia, ktorá by presne vystihovala také pojmy ako sú talent, resp. nadanie, je veľmi obtiažna. 
Nepochybným sa ukazuje, že existuje potencionálna a realizačná úroveň schopností každého jednotlivca. Nadanie predstavuje len potencionálny základ budúcej špecializovanej činnosti a potrebuje primeranú príležitosť prejavovať sa sústavnejšie v konkrétnych podmienkach a situáciách, čo niekedy vôbec nemusí nastať, t.j. nadanie môže zostať "utajené" a to ako pred svojím okolím, tak aj pred sebou samým.

Talent už predstavuje tzv. realizačnú úroveň schopností jedinca, pričom máme na mysli pozoruhodné výsledky a výkony, resp. nejaké iné formy uznania, či uznávania. Sú to teda už prezentované vysoké schopnosti.

Aké sú cesty (možnosti) spoznať a potvrdiť žiakov talent ?

- nominuje ho učiteľ

- nominujú ho rodičia

- nominujú ho rovesníci

- žiak sa nominuje sám

- školské známky, prospech, zatriedenie či zaradenie žiaka

- testovanie výkonnosti

- testovanie schopností

- testovanie kreativity

- záznamy o správaní (rozbor situácií a príbehov, v ktorých sa ocitol)

- IQ testy

Nikto nemá výlučný patent na odhaľovanie talentov, optimálne je, ak sa do tohto procesu zapojí čo najviac a rozmanitých skautov. Hrozí tu však nebezpečenstvo najmä pri hodnotení osobnostnej zložky a vzťahov medzi nimi, mám na mysli haló efekt a všakovaké súkromné teórie osobnosti.

Aj psychológovia už participujú pri vyhľadávaní, resp. definovaní talentov. Posudzujú najmä IQ, základné osobnostné vlastnosti, príp. vytvárajú základnú databázu nadaných a talentovaných žiakov. Nevýhodou rodičov, rovesníkov a aj učiteľov je, že neovládajú normatívne modely rôznych odborností, chýba im širšia porovnávacia možnosť, majú event. sklon prikrášľovať, nevedia ako s talentom zaobchádzať.

Talentovaný žiak, býva v škole často tvrdým orieškom, žiaľ, niekedy aj prekážkou. Škola je pomerne zotrvačný celok, reagujúci na vonkajšie impulzy zmien so značným oneskorovaním a nie je schopná prispôsobovať sa krátkodobo, okamžite a často. Prejavujú sa v nej predsudky, stereotypy, ktoré by už mali patriť do minulosti. Asi najslabším sa ukazuje nedokonalý systém poznávania osobnosti žiaka. Ako často si zamieňame nie len pojmy, ale aj také charakteristiky ako je napr. bystrý a talentovaný žiak - medzi nimi sú totiž podstatné rozdiely, niektoré z nich Vám predkladáme : viď. tabuľku č.1.

Tabuľka č. 1 :
Bystrý, živo reagujúci žiak Talentovaný žiak
Pozná odpovede Vypytuje sa
Zaujíma sa Je mimoriadne zvedavý
Je pozorný Mentálne aj fyzicky je angažovaný
Má dobré nápady Jeho nápady sú neobvyklé a originálne
Tvrdo na sebe pracuje- systematicky sa učí Stále sa hrá a aj tak dosahuje dobré výsledky
Odpovedá na otázky Diskutuje o podrobnostiach a nejasnostiach
V triede patrí k najlepším Stojí nad triedou, resp. mimo nej
Počúva so záujmom Jasne dáva najavo svoje pocity a názory
Ľahko sa učí Už vie, pozná, má vedomosti
Po 4-6 opakovaniach látku výborne ovláda Po 1-2 opakovaniach látku výborne ovláda
Rozumie myšlienkam Vytvára abstrakcie
Je rád medzi svojimi rovesníkmi Preferuje starších, resp. dospelých
Pochopí význam Vytvorí si úsudok
Dokončuje úlohy či zadania Iniciatívne vytvára projekty, navrhuje zmeny
Je aktívny (prijíma, vníma, reaguje) Je proaktívny (snaha veci riadiť, kontrolovať)
Presne cituje, opisuje, kopíruje Tvorí nové návrhy, vzory, projekty
V škole je rád, má z nej potešenie Teší ho poznávanie a samostatné učenie
Prijíma informácie Narába s poznatkami
Je technicistický Je vynálezca, resp. zlepšovateľ
Dobre memoruje Výborne predvída, tuší, odhaduje
Priamočiaro vysvetľuje Problém vníma a rozoberá a zdôvodňuje v jeho komplexnosti
Je čulý a ostražitý Nadšene a so zanietením pozoruje
Má radosť z toho, čo sa naučil Je veľmi sebakritický
Nad odpoveďami uvažuje a zdôvodňuje ich Odpovedá pohotovo, pričom komentuje najmä to, čo sa vymyká z kontextu, resp. stojí izolovane
Predchádzajúcu tabuľku netreba chápať ako raz a navždy danú a už vôbec nie ako relikviu. Vec komplikuje fakt, že niektoré talenty tvoria prirodzene, nenútene, hravo (ako vtáci v lese) a ich mimoriadne schopnosti sa prejavujú už v rannom detstve. Sú však géniovia "vlastnou zásluhou", ktorých vývin bol dlhý, tvrdý až krutý, či tragický. Mnohí z nich boli žiakmi na zaplakanie a to, čo predvádzali v škole bola ozajstná prospechová pohroma.

Ukazuje sa, že kategóriu talentov tvoria :

- úspešní, t.j. všeobecne uznávaní

- zle prispôsobiví a javiaci sa ako problémoví

- skryté talenty odhalené viac - nemej náhodou

- neskoršie zrejúci

Mimochodom ! Jeden talent bol v antike hmotnou devízou a rovnal sa 26.2 kg striebra.

Vedomí si všetkých problémov a ťažkostí, aj tak by som odporúčal ako najfrekventovanejšie nasledujúce charakteristiky talentovaných žiakov :

Tabuľka č. 2 :

Frekventované charakteristiky talentovaných žiakov

- vlastní nezvyčajný zmysel pre humor

- má silné porozumenie pre absurdné veci

- teší sa z hravejšej formy práce

- má nadpriemerný záujem o otázky vesmíru

- prejavuje vážnejší záujem o tzv. seriózne správy a články v novinách a časopisoch

- má tendenciu diskutovať a viesť konverzáciu ako dospelí

- nerešpektuje ľudí s agresívnym prejavom

- má pohŕdavejší postoj k slabostiam ostatných ľudí, vrátane tých, čo zaujímajú určité postavenie a sem patria aj jeho učitelia

- uprednostňuje spoločnosť dospelých pred deťmi

- s veľkou vnímavosťou a porozumením komentuje to, čo sa vymyká z kontextu, resp. je v izolácii

- rozpozná vzťahy a súvislosti, ktoré ostatní rovesníci nedokážu rozpoznať

- postrehne vývoj určitej situácie v predstihu pred seberovnými

- prejaví zarážajúce potešenie a kreativitu v situáciách s otvoreným koncom, kde sa mnohí vzdávajú už len povahou zadania

- schopný je pracovať abstraktne v oblasti algebry ale aj prísloví či porekadiel a podobenstiev

- frustruje učiteľov tým, že nedáva pozor, ale pri tom si vie vždy poradiť v riešení úloh

- napriek vynikajúcemu chápaniu i verbálnej zručnosti má odpor (nezáujem) robiť písomné práce

- keď raz prejaví o niečo záujem, je schopný pracovať s veľkým nasadením a koncentruje sa na dlhší čas

V procese učenia sa v škole, tiež existujú niektoré charakteristiky, ktoré talentovaných žiakov dosť zviditeľňujú. Sú to najmä :


Tabuľka č. 3 :

Niektoré charakteristiky učenia sa talentovaných žiakov

- všeobecne pokročilá znalosť jazyka

- výkony vysoko prekračujúce rovesnícky rámec

- viacnásobné, špecializované a jedinečné záujmy

- intenzívna a silná koncentrácia na určitú tému, záujem, či problém a tá trvá zvyčajne dlhší čas.

- radosť z učenia či poznávania

- zvedavosť a záujem o nezvyčajné veci či učivo

- nezávislosť v učení

- záujem o aplikáciu znalostí a koncepcií

- schopnosť formovať pojmy a myšlienky a tieto rozvinúť do vzťahov

- nezávislosť

- viesť život podľa vlastných predstáv

- veľká energia a obdobia intenzívnej dobrovoľnej snahy, ktorá odoláva akýmkoľvek zásahom.

Pre vážnejších záujemcov o vyhľadávanie talentov predkladáme tzv. Identifikačný a nominačný formulár - test výkonnosti pre žiakov - o ktorých sú presvedčení, ktorým veria, že vynikajúco vnímajú, majú záujem či už aj výsledky vo vede a mohli by v budúcnosti na vede aj profitovať (viď tabuľku č.4).

Tabuľka č. 4 :

Meno žiaka : _________________________

Hodnotiteľ : __________________________

vynikajúci výborný priemerný nemám názor
Rýchlo sa učí : rýchlo zvládne fakty, zapamätá si a aplikuje informácie, potrebuje minimálne pokyny na zvládnutie rutinných úloh.
Verbálna úroveň : má bohatú slovnú zásobu, vyjadruje sa presne a to hovorovo aj písomne.
Rád číta : má široký čitateľský záber kvôli informáciám i potešeniu, efektívne využíva referencie k rôznym literárnym prameňom.
Matematické schopnosti : vykazuje matematické schopnosti, ktoré sú s 1-2 ročným predstihom pred rovesníkmi.
Zovšeobecnenia : demonštruje nadpriemerné schopnosti abstrahovať, vidí podstatné princípy, integruje rôzne oblasti.
Motorická koordinácia : preukazuje dobrú motorickú koordináciu oko - ruka, dokáže precízne manipulovať.
Zvedavosť : chce poznať príčiny a dôvody vecí, je nadšený pozorovateľ, skúma veci do hĺbky.
Zodpovednosť : pracuje samostatne potrebuje minimum vedenia, akceptuje dané úlohy a usporadúva si ich a presne ich rozoberá.
Vytrvalá zanietenosť : preukazuje vytrvalosť v správaní, ktoré vedie k cieľu, trávi mnoho času nad špeciálnymi problémami.
Vynaliezavosť : má predstavivosť, je pružný v myslení a konaní, ochotní riskovať, originálny a kreatívny.
Produktívnosť : dokáže využiť obmedzené množstvo zdrojov, času i ľudí na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov, vytvára nové myšlienky a pohľady na veci.
Vedecké záujmy : číta množstvo odbornej, vedeckej literatúry hľadá uspokojenie v rozmýšľaní o vedeckých záležitostiach a diskusii o nich.

 

Záver

 

V tomto krátkom príspevku neodzneli nároky a práva dieťaťa aby sa mohlo presadiť v miere talentu, ktorého sa mu dostalo. Neodznela ani problematika školský systém versus talent a nadanie. Nediskutovalo sa ani o zriaďovaní extrémnych tried, aj s ich odlúčenosťou od prostredia, ani o triedach integrovaných, t.j. združujúcich nadané deti, resp. o možnosti "ponukových" tried v klasických školách, kde prijímajú žiakov do rôznych programov.

Vieme však, že existujú minimálne tri motívy na podporu talentov :

Osobný - aby sa realizoval

Užitočnosti - má význam pre ostatných, t.j. pre spoločnosť

Integratívny - využiť schopnosti človeka, dosahovanie pokroku

Talent by sa mal určiť predovšetkým na základe informácií z činnosti a nie z údajov a statických informácií z testov, dotazníkov a pod.

 

Len v činnosti sa naozaj prejaví úspešné spojenie všetkých zložiek talentu - vrátane psychických.

Talent treba vedieť zmenežovať !

Mobilizácia kvality je nutnosťou, pretože krízy našej doby a únik prírodných zdrojov nevyriešia priemerní ľudia.

http://www.psycho.informacie.sk/zbornik/zborni10.htm - PhDr. Ivan Frühwald

 

 

 

 

 

©   2000 YSS Slovakia & DIDA  / All Rights Reserved

  GD Master: Július K. Jahnátek ml.  & Roman Zbín/ All Rights Reserved
.
COPYRIGHTS, TRADEMARKS & RESTRICTIONS

All Images and Logos on this page are copyrighted by their respective production companies.

COPYRIGHTS, TRADEMARKS, & RESTRICTIONS

ALL RIGHTS RESERVED. ALL MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, REVIEWS, IMAGES, ILLUSTRATIONS, AUDIO CLIPS, AND VIDEO CLIPS (COLLECTIVELY "THE MATERIAL") ARE PROTECTED BY COPYRIGHT AND TRADEMARK AND SHALL NOT BE USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER OTHER THAN PRIVATE, NON-COMMERCIAL VIEWING PURPOSES. REPRODUCTION, DUPLICATION, DISTRIBUTION, DERIVATIVE WORKS, POSTING, AND OTHER UNAUTHORIZED COPYING OR USE OF THE MATERIAL CONTAINED HEREIN IS EXPRESSLY PROHIBITED